Αγαπημένα

Κάντε για να επιλέξετε τις αγαπημένες σας διοργανώσεις

Αθλήματα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Αποδοχή των Όρων Χρήσης

H εταιρεία με την επωνυμία «ODDSSAFARI I.Κ.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Κολοκοτρώνη, αρ. 9, Τ.Κ. 15233, με Α.Φ.Μ. 801567380 (Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 159266801000) (εφεξής η «Εταιρεία») δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.oddssafari.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), καθώς και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν (εφεξής «το Υλικό»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες/χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου σχετικά με την Εταιρεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του Υλικού υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να διακόψει την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου/Υλικού του Διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Ο δικτυακός τόπος www.oddssafari.gr δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ζωντανής μετάδοσης πληροφοριών για αθλητικές δραστηριότητες, αθλητικά σκορ σε πραγματικό χρόνο, τελικά αποτελέσματα, προγραμματισμένους αγώνες, σύνθεση ομάδων και στατιστικά αθλημάτων, καθώς και προώθησης εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες οργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων μέσω διαδικτύου, με τη δημοσιοποίησηυπερσυνδέσμων (ενδεικτικά, banners, textlinks, gifs). Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.oddssafari.gr καθορίζεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέτει απαραίτητα την πλήρη αποδοχή τους.

Το δικαίωμα πρόσβασης του χρήστη στο διαδικτυακό τόπο www.oddssafari.gr, είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο.

 

2. Τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε μεταβολή, τροποποίηση ή προσθήκη τίθεται άμεσα σε ισχύ με τη γνωστοποίηση αυτής, η οποία συντελείται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου.

Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση τροποποίησης, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των μεταβολών αυτών και χρήση της ιστοσελίδας υπό τους νέους όρους και προϋποθέσεις.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας  www.oddssafari.gr Οι χρήστες που κάνουν χρήση της ιστοσελίδας αυτής  συμφωνούν και αποδέχονται στο σύνολό τους τα παρακάτω:

 

3. Αντικείμενοτωνυπηρεσιών

Μέσω της ιστοσελίδας αυτής, ηεταιρεία «ODDSSAFARI Ι.Κ.Ε.» παρέχει στους χρήστεςπρόσβαση σε διαδραστική πλατφόρμα, που περιλαμβάνει ζωντανή μετάδοση πληροφοριών για αθλητικές δραστηριότητες, αθλητικά σκορ σε πραγματικό χρόνο, τελικά αποτελέσματα, προγραμματισμένους αγώνες, σύνθεση ομάδων και στατιστικά αθλημάτων. Επιπλέον, παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες προώθησης εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες οργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων μέσω διαδικτύου, με τη δημοσιοποίησηυπερσυνδέσμων (ενδεικτικά, banners, textlinks, gifs), μέσω των οποίων ο χρήστης ανακατευθύνεται στις ιστοσελίδες των ανωτέρω τρίτων. Τα κάθε είδους αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, αποτελούν πληροφορίες που αντλούνται από τρίτα μέρη (τρίτες, ανεξάρτητες πηγές) ή από εσωτερική επεξεργασία. Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτα μέρη. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας, και την τακτική επικαιροποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες, συμβουλές και υποδείξεις είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη, για παρεμβολές λόγω αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστοχώρου ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία, για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή να ελέγχει την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας.

Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Για αυτόν το λόγο, δεν έχετε δικαίωμα διανομής, μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), δημόσιας παρουσίασης, καταφόρτωσης (download) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστοχώρο μας για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Επιπλέον, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της. Ο χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Η Εταιρείαδεν φέρει καμία ευθύνηγια οποιαδήποτε συμφωνία, προσδοκία ή αποτέλεσμα συνδέει το χρήστη με τρίτα μέρη, στα οποία ανακατευθύνεται μέσω των υπερσυνδέσμων της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων μερών, στις οποίες ανακατευθύνεται ο χρήστης μέσω των υπερσυνδέσμων. Το διαδραστικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας (flash, video, gif) παρέχεται από τρίτα μέρη και δεν δημιουργείται και δεν προέρχεται από τον κεντρικό διακομιστή της Εταιρείας, ούτε αποθηκεύεται σε αυτόν. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του χρήστη και τρίτων μερών δεν αφορά με κανένα τρόπο την Εταιρεία.

 

4. Προστασία Προσωπικών δεδομένων

I) Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρείαδεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο αυτά που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό ή τον σκοπό της επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο και την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών προς αυτόν μέσω της ιστοσελίδας της (π.χ. e-mail, κωδικό εισόδου, στοιχεία λογαριασμού google/facebookκ.τ.λ.).

Τα προσωπικά δεδομένα αυτά παραχωρούνται στην Εταιρεία κατόπιν συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου, ο οποίος λαμβάνει γνώση ότι μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος διατηρεί, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του, με σκοπό να ζητά και να πληροφορείται, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τα προσωπικά δεδομένα του τα οποία διατηρεί η Εταιρεία, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, καθώς και τους αποδέκτες της επεξεργασίας. Επίσης, έχει το δικαίωμα σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική και κοινοτική νομοθεσία να προβάλλει οποιεσδήποτε αντιρρήσεις ή και άρνηση μελλοντικής χρησιμοποίησης των στοιχείων του, ασκώντας το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα επεξεργασίας μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης και το δικαίωμα διαγραφής.

Η Εταιρείαδηλώνει ότιμπορεί να κάνει χρήση τμήματος ή του συνόλου των στοιχείων/πληροφοριών που της παρέχει ο ενδιαφερόμενος για την εκπλήρωση των σκοπών της. Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που της παρέχει ο ενδιαφερόμενος για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί του και να του αποστέλλει, είτε αυτή είτε οι συνεργάτες της, προσφορές και ενημερωτικό υλικό, εφόσον αυτός το επιθυμεί.

Πλέον τούτων, η  Εταιρεία δηλώνει ότι τηρεί και επεξεργάζεται απλά προσωπικά δεδομένα του χρήστη,όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της, και σε αυτά δεν περιλαμβάνονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά απαριθμούνται σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 

ΙΙ) Ασφάλεια

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερομένων. Στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών έχει πρόσβαση η Εταιρεία και οι συνεργάτες της, προκειμένου να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη εργασία, τηρουμένων πιστά των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες δεν διοχετεύεται εκτός της Εταιρείας, παρά μόνο όταν η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα ή μέρος αυτών σε τρίτους, όπως δημόσιες αρχές, κυβερνητικές υπηρεσίες, τράπεζες, νομικούς συμβούλους, ελεγκτές και άλλους έμπιστους επαγγελματικούς συνεργάτες της. Τηρούμενων οποιωνδήποτε αντίθετων προνοιών της νομοθεσίας, η Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει το χρήστη σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα του ή μέρος αυτών θα κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη.

Το προσωπικό μας πρέπει να χρησιμοποιήσει απόρρητες λέξεις-κλειδιά (passwords) για να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Επιπλέον, οι διακομιστές όπου αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλή εγκατάσταση. Η ιστοσελίδα διέπεται από μέτρα ασφαλείας για την προστασία από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση της πληροφορίας που ελέγχεται από την «ODDSSAFARI Ι.Κ.Ε.»

Αν και η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ο Διαδικτυακός Τόπος από ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Διαδικτυακός Τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς, η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η Εταιρεία δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από «ιούς» και άλλα βλαβερά αρχεία, όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία που βρίσκονται στη βάση δεδομένων της. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η προώθηση και προαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς και η χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς. Η Εταιρεία δύναται να ανακοινώσει τα δεδομένα αυτά σε συνεργάτες για διαφημιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και μόνο για χρήση που θα αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες της.

 

III) Κοινοποίηση μεταβολών

 

Εάν μεταβληθεί η παρούσα Πολιτική της Εταιρείαςγια την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα καταγράψουμε τις μεταβολές στην παρούσα σελίδα.

 

5.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα και σήματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων κατοχυρωμένων σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, αποτελούν προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μεταφόρτωσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο, με την εξαίρεση της προσωπικής χρήσης και μόνο, αποκλειόμενης της δημόσιας ή εμπορικής χρήσης, και πάντως χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Εταιρεία, χωρίς πάντα να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση τα ανωτέρω είναι δυνατόν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας και εφόσον αφορούν τα συναφή δικαιώματα της Εταιρείας.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Οι τυχόν λοιπές υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

6. Χρήση Ιστοσελίδας

            Η ιστοσελίδα www.oddssafari.gr χρησιμοποιείται υπό την παρούσα μορφή και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή άλλης παρέμβασης από τους χρήστες, εξαιρουμένων των τροποποιήσεων στις οποίες προβαίνει ηίδια η Εταιρεία.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί και ιστοσελίδα με διαφορετικό topleveldomainname.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ολόκληρο ή μέρος του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας «ODDSSAFARI Ι.Κ.Ε.» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Ως εκ τούτου, ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να:

·         αποδέχεται τις διατάξεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας που αφορά τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

·         απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα.

·         επανορθώσει για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε στην Εταιρεία ή σε τρίτα πρόσωπα, λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης της ιστοσελίδας από αυτόν.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους χρήστες της ιστοσελίδας www.oddssafari.gr δεν αποτελούν νομικές, επαγγελματικές ή εμπορικές συμβουλές.

 

7. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Εταιρείας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση του Υλικού και του Διαδικτυακού Τόπου.

 

8. Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές εταιρείες, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, τους δικαιοδόχους ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή υπηρεσίας μέσω του ιστοχώρου και του περιεχόμενού του, δεν ευθυνόμαστε για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστοχώρο μας, (iii) υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του ιστοχώρου μας, ή (v) για τυχόν φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης κατά τη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Εταιρείας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που μεταφέρει και εκθέτει, όπως αυτές υποδεικνύονται και μεταφέρονται από τον χρήστη. Τα όσα περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή/και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη απορρέουσα από τις πληροφορίες, που αναφέρει, καθόσον τα προαναφερθέντα εκτίθενται όπως ακριβώς υποδείχθηκαν και μεταφέρθηκαν.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, είναι απαλλαγμένο από«ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το τυχόν  κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων των ανωτέρω, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

 

9. Ηλικιακός περιορισμός παροχής υπηρεσιών

Η Εταιρεία δηλώνει ρητώς δια του παρόντος ότι συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία, αποτρέποντας τη χρήση της ιστοσελίδας από άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν τοποθετεί συνδέσμους απευθυνόμενους προς την ως άνω ηλικιακή ομάδα και δεν προσπαθεί να την προσελκύσει άμεσα ή έμμεσα, αναφορικά με υπηρεσίες που αφορούν τυχερά παίγνια. Προς τούτο, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προειδοποιεί με αναδυόμενο παράθυρο τους χρήστες που επισκέπτονται την ιστοσελίδα για την αποκλειστική χρήση από άτομα ηλικίας άνω των 21 ετών και διατηρεί σταθερά σε εμφανές σημείο σχετικό μήνυμα. Περαιτέρω, αν καταστεί απαραίτητο και εφόσον η είσοδος των ανωτέρω ατόμων στην ιστοσελίδα δεν μπορεί να αποτραπεί με άλλο τρόπο, η Εταιρεία δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τυχόν συστήματα φιλτραρίσματος, για την επαλήθευση ηλικίας, και τα οποία περιλαμβάνουναίτημα επίδειξης εγγράφων αποδεικτικών της ηλικίας, αν αυτό καταστεί απολύτως απαραίτητο.

 

10. «Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Επίσης, δεν έχει κανένα έλεγχο επί των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων της ιστοσελίδας www.oddssafari.gr, οι οποίοι παρέχονται μόνο προς ευκολία των χρηστών. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συμφωνία, προσδοκία ή αποτέλεσμα συνδέει το χρήστη με τρίτα μέρη, στα οποία ανακατευθύνεται μέσω των υπερσυνδέσμων της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων μερών, στις οποίες ανακατευθύνεται ο χρήστης μέσω των υπερσυνδέσμων. Το διαδραστικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας (flash, video, gif) παρέχεται από τρίτα μέρη και δεν δημιουργείται και δεν προέρχεται από τον κεντρικό διακομιστή της Εταιρείας, ούτε αποθηκεύεται σε αυτόν. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του χρήστη και τρίτων μερών δεν αφορά με κανένα τρόπο την Εταιρεία.

 

11. Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) το οποίο αποστέλλει κατά καιρούς η Εταιρεία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να λαμβάνει ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (π.χ. Newsletters) της Εταιρείας συναινεί ρητά στην εγγραφή του στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου και στην παραχώρηση των κάτωθι στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση E-mail, κλπ.) στην Εταιρεία, τα οποία υπόκεινται στους όρους της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.Τα δεδομένα του χρήστη δεν διαμοιράζονται με τρίτα μέρη, εκτός αν ο χρήστης δώσει τη συγκατάθεσή του προς τούτο. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρις ανακλήσεως της συναίνεσης του χρήστη, ο οποίος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή με ηλεκτρονική τουαπεγγραφή από την υπηρεσίαnewsletter. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προ της ανάκλησής της.

 

12. Λάθη και Παραλείψεις

Η ιστοσελίδα  www.oddssafari.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, εξαιτίας ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας www.oddssafari.gr η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για:

·         οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον χρήστη

·          την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών

·         τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς του

·         την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών

·         την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών

·         την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος.

 Η Εταιρεία έχει προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια ώστε να διασφαλίσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.oddssafari.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας αυτής μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του συνόλου ή μέρος της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες και να μεταβάλλει τη φύση ή και το περιεχόμενό της, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

 

13. Αποδοχή της Πολιτικής μας

            Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους ως άνω όρους που θέτει η πολιτική της Εταιρείας. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μετά από την κοινοποίηση μεταβολών στην Πολιτική της Εταιρείας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις μεταβολές.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας «Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την ιστοσελίδα www.oddssafari.gr. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική της Εταιρείας, οποιαδήποτε στιγμή.

Αν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.

Καμία τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν έχει ισχύ, αν αυτή δε δηλωθεί γραπτά.

 

14. Παράβαση των Όρων  και Προϋποθέσεων χρήσης

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, οι χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Ρητά η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης, οι εκάστοτε ισχύοντες Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών, ρυθμίζεται από το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα και όλα όσα έχουν αναφερθεί σε αυτήν, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του εκάστοτε τόπου της έδρας της εταιρείας.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος. Σε τέτοια περίπτωση, η άκυρη διάταξη παρ’ όλα αυτά, εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο και θα συμφωνήσετε τουλάχιστον να αποδεχθείτε αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό της άκυρης, μη εφαρμοστέας ή μη δεσμευτικής διάταξης, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

 

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μετάφραση αποτελεί διευκόλυνση για εσωτερική χρήση μόνο και δεν απορρέουν δικαιώματα από το κείμενο της μετάφρασης. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της ελληνικής εκδοχής και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η ελληνική εκδοχή του κειμένου, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύει, υπερισχύει και είναι οριστική. Η αγγλική εκδοχή διατίθεται στην ιστοσελίδα μας (επιλέξτε την αγγλική γλώσσα).

 

 

 

 

 

Δελτίο0
ΑρχικήSure bets