Αγαπημένα

Κάντε για να επιλέξετε τις αγαπημένες σας διοργανώσεις

Αθλήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ODDSSAFARIΙ.Κ.Ε.»

H εταιρεία με την επωνυμία «ODDSSAFARIΙ.Κ.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Κολοκοτρώνη, αρ. 9, Τ.Κ. 15233, με Α.Φ.Μ. 801567380 (Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 159266801000) (εφεξής η «Εταιρεία», «Εμείς»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σέβεται το απόρρητο και τα δικαιώματα των Πελατών της που πηγάζουν από τον Ν. 4624/2019 και τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ο «Νόμος» ή ο «Κανονισμός»).

Με το παρόν, η Εταιρεία επιθυμεί να θέσει υπόψη σας την πολιτική απορρήτου και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει, κατά τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και τις κινητές εφαρμογές της (apps), και να σας ενημερώσει σχετικά με τη φύση των προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται, όπως επίσης και για τα δικαιώματα σας υπό τον Νόμο και τον Κανονισμό.

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο είναι το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε επιμέρους πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται σε οργανωμένο σύστημα αρχειοθέτησης. Στην έννοια της επεξεργασίας περιλαμβάνονται η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή.

Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Η συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας συνιστούν επεξεργασία.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα που η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται συμπεριλαμβάνουν:

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση, κωδικό πρόσβασης στο δικτυακό τόπο ή στις εφαρμογές της Εταιρείας,ηλεκτρονική διεύθυνσηκαι βασικές πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όταν συνδέεστε στο δικτυακό τόπο ή στις εφαρμογές της Εταιρείαςμέσω λογαριασμού Google ή Facebook.
 • Συμβάσεις/συμφωνίες μεταξύ εσάς και της Εταιρείας.
 • Υποβληθείσες αξιολογήσεις ή/και κριτικές.
 • Δεδομένα που καταχωρίζονται σε σχετικές φόρμες ή/και σε ελεύθερα πεδία της ιστοσελίδας ή/και των εφαρμογών της Εταιρείας.
 • Στοιχεία από τις συναλλαγές σας με εμάς.
 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για εσάς που εσείς μας παρέχετε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διατηρούνται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να εξασφαλιστούν απευθείας από εσάς και με τη συγκατάθεση σας στα πλαίσια των διαδικασιών αποδοχής πελατών της Εταιρείας ή κατά την περίοδο ισχύος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ εσάς και της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιπλέον δύναται να εξασφαλίσει και να επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα από δημοσίως διαθέσιμες πηγές (ενδεικτικά, από το διαδίκτυο, από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων), τα οποία εξασφαλίζονται νομίμως και για τα οποία επιτρέπεται η επεξεργασία.

 1. ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Εκτός αντίθετης πρόβλεψης στην παρούσα, η Εταιρεία δεν συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά την απλή περιήγησή σας στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία μας, ιδίως όσες παρέχονται μετά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα,καθώς και για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της. Πιο συγκεκριμένα, οι λόγοι επεξεργασίας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ εσάς και της Εταιρείας.
 • Αποστολή νέων κωδικών εισόδου στον προσωπικό σας λογαριασμό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
 • Έλεγχος, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας, κατά την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.
 • Αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή/και εμπορικών ή άλλων πληροφοριών για την παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Προστασία έννομου συμφέροντος της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης προσωπικών δεδομένων ως μαρτυρία σε περίπτωση που εγερθούν νομικές αξιώσεις ή κινηθεί δικαστική διαδικασία.
 • Παροχή ειδικής συγκατάθεσης από τον Πελάτη για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για σκοπό που δεν περιλαμβάνεται στους ανωτέρω αναφερόμενους.

Παρακαλώ σημειώστε ότι, δεν υποχρεούστε να παρέχετε στην Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα ή να επιτρέπετε την συλλογή τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παρέχετε στην Εταιρεία τη συγκατάθεση σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα μπορούμε να υλοποιήσουμε την επαγγελματική μας σχέση και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει τις κατάλληλες, συμμορφούμενες με τον Κανονισμό διαδικασίες και πολιτικές, καθώς και τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα,προκειμένου τα προσωπικά σας δεδομένα να τυγχάνουν της απαραίτητης προστασίας, και συγκεκριμένα για αποτροπή απώλειας, ακούσιας καταστροφής, διαφοροποίησης, μη προβλεπόμενης χρήσης ή κοινοποίησης, πρόσβασης από ακατάλληλα άτομα.

 1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη την περίοδο παροχής των υπηρεσιών της προς εσάς και ακολούθως για μέγιστη περίοδο ενός (1)έτους, εκτός αν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος από την ισχύουσα νομοθεσία, ή στο πλαίσιο εκδίκασης οποιασδήποτε διαφοράς, δικαστικής ή εξώδικης, μεταξύ της Εταιρείας και εσάς. Ακολούθως της παρόδου των προαναφερθέντων περιόδων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται.

 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Κατά την εκτέλεση των συμβατικών και νομοθετικών υποχρεώσεων της, η Εταιρεία μπορεί να είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ή μέρος αυτών σε τρίτους όπως δημόσιες αρχές, κυβερνητικές υπηρεσίες, τράπεζες, νομικούς συμβούλους, ελεγκτές και άλλους έμπιστους επαγγελματικούς συνεργάτες της Εταιρείας. Τηρούμενων οποιωνδήποτε αντίθετων προνοιών της νομοθεσίας, η Εταιρεία αναλαμβάνει να σας ενημερώσει σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα ή μέρος αυτών θα κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη. Όλοι οι συνεργάτες της Εταιρείας οι οποίοι θα λαμβάνουν ή θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούν πιστά τους όρους του Κανονισμού.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία, στα πλαίσια εναρμόνισης των διαδικασιών της και της πολιτικής της με τον Κανονισμό, ενημερώνει ότι εφαρμόζει τους ακόλουθους ρόλους για την πρόσβαση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της.

Πρόσβαση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων: Στο πλαίσιο εκτέλεσης των υποχρεώσεών μας βάσει της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ εσάς και της Εταιρείας, διάφορα τμήματα της Εταιρείας δύναται να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται προσωπικά σας δεδομένα όπως επίσης και έμπιστοι συνεργάτες της Εταιρείας οι οποίοι αξιοποιούνται για παροχή των υπηρεσιών μας και οι οποίοι συμμορφώνονται με τον Κανονισμό. Επιπλέον, θα παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία είναι υπόχρεα σε τήρηση εμπιστευτικότητας, όταν και αν είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του νόμου. Σε τέτοια περίπτωση θα προβούμε σε εύλογες προσπάθειες να σας ενημερώσουμε προηγουμένως, εκτός αν αυτό απαγορεύεται βάσει νόμου.

Πρόσωπα που δύνανται να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται προσωπικά σας δεδομένα είναι, ενδεικτικά:

 • Οι υπάλληλοι της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστών της Εταιρείας, του τμήματος συμμόρφωσης και τμήματος διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας.
 • Οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας
 • Λογιστές και Ελεγκτές.
 • Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής.
 • Άλλοι επαγγελματίες σύμβουλοι της Εταιρείας.
 • Τράπεζες με τις οποίες εσείς ή η εταιρεία στην οποία έχετε συμφέρον, διατηρούν επαγγελματική σχέση.
 • Φορολογικές αρχές.

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό: Δικηγορική Εταιρεία Φούτσης και Συνεργάτες, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DataProtectionOfficer). Υπεύθυνος επικοινωνίας με την Αρχή: κ. Φούτσης Δημήτριος.

 

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνειας: το δικαίωμά σας να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά, για ποιον σκοπό, το χρονικό διάστημα επεξεργασίας και διατήρησης των δεδομένων σας, ή τα κριτήρια που καθορίζουν, καθώς και πληροφορίες προέλευσης των δεδομένων, όταν συλλέγονται από τρίτο.
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, όταν αυτά υφίστανται επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
 • Δικαίωμα παροχής σε εσάς αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ως το δικαίωμά σας να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στην Εταιρεία ή όσο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σαςως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών σας δεδομένων, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα στην Εταιρεία ή σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον δεν προκύπτουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας. Εξαιρείται η διατήρηση των δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, τηρουμένης της αρχής της ελαχιστοποίησης, λαμβανομένων από την Εταιρεία των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων,εφόσοντα δικαιώματά σας υπερτερούν του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας, στο οποίο βασιζόμαστε κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Αναφορά παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή μη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό.
 • Δικαίωμα υπαναχώρησης και απόσυρσης της συγκατάθεσης σας σε σχέση με την πολιτική απορρήτου και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, προκειμένου να διαβιβασθούν τα δεδομένα σας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον μας το ζητήσετε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιαδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 1. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), καθώς και του εθνικού νόμου 4624/2019 περί εφαρμογής του Κανονισμού, η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και έχει αναπτύξει όλες τις κατάλληλες πολιτικές, προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για όλους τους συναλλασσόμενους μαζί της. Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να μας επιτρέψετε να προβούμε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που παρέχονται από εσάς με την παρούσα αίτηση, προκειμένου η Εταιρεία να ολοκληρώσει την εντολή που της δίνεται από εσάς, στα πλαίσια άσκησης τουεμπορικούτης σκοπούκαι μόνο.

Παρακαλώ σημειώστε ότι, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παρέχετε στην Εταιρεία τη συγκατάθεση σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση που άρετε την ανωτέρω συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία δεν θα μπορείνα υλοποιήσει την εντολή που της δίνετε και συνεπώς να σας παρέχει τις υπηρεσίες της και περαιτέρω η Εταιρεία θα είναι σε θέση να αρνηθεί την εκπλήρωση της οποιασδήποτε υποχρέωσής της απορρέει από το Νόμο.

Εφόσον έχετε ενημερωθεί για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της Εταιρείας, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας «ODDSSAFARI Ι.Κ.Ε.» – www.oddssafari.gr, και συμφωνείτε με τους ανωτέρω σκοπούς, παρακαλούμε όπως αποδεχτείτε τους όρους από τις αντίστοιχες πλατφόρμες διάθεσης της ιστοσελίδας.

Δελτίο0
ΑρχικήSure bets